1. De toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

Leveranties en diensten worden door Baumüller Benelux B.V., verder te noemen: Baumüller, uitsluitend verricht onder toepasselijkheid van deze voorwaarden. Zij zijn essentieel bestanddeel van de overeenkomsten en gelden als door de afnemer aanvaard door het verlenen van een opdracht. Zij gelden bij voortgezette zakelijke relaties ook voor de toekomstige overeenkomsten. Van deze voorwaarden afwijkende of daarmede in strijd zijnde voorwaarden van wederpartijen bij overeenkomsten zijn slechts dan geldig indien en voor zoverre Baumüller de geldigheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft erkend. In het geval dat de afnemer hiermede niet instemt dient Baumüller daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld . In dat geval behoudt Baumüller zich het recht voor haar aanbiedingen in te trekken zonder dat tegen Baumüller op enigerlei wijze een aanspraak, irrelevant van welke aard, kan worden geldend gemaakt. Voor zoverre leveranties onderworpen zijn aan de vervulling van verplichtingen op grond van andere wetten dan die van het Nederlands Burgerlijk Wetboek respectievelijk voor de afsluiting en/of uitvoering van overeenkomsten vrijstelling of toestemming van derden (bijvoorbeeld de Overheid) noodzakelijk zijn draagt de afnemer voor eigen rekening en risico zorg voor het verkrijgen van de desbetreffende vrijstelling/vergunning/toestemming respectievelijk voldoening aan de desbetreffende door een derde opgelegde verplichting(en).

2. Aanbiedingen

(a) Aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend en gelden onder het voorbehoud dat het daarvoor bestemde materiaal voor Baumüller beschikbaar is. Wijzigingen en/of aanvullingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en bevestigd. Tussentijdse doorverkoop en/of directverkoop aan eindafnemers van het aangebodene blijft voorbehouden. Aangeboden prijzen gelden slechts dan als vaste prijs indien dat in elk specifiek geval apart en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.
(b) Aan de afnemer ter beschikking gestelde monsters/proefexemplaren gelden voor wat betreft maat, gewicht, kwaliteit, kleur en andere eigenschappen als “bij benadering”. Dit geldt ook voor alle aan de afnemer toegezonden documenten (afbeeldingen, tekeningen, gewichten, maten, etc.) tenzij deze door Baumüller uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend aangegeven zijn. Afwijkingen zijn overeenkomstig DIN, RAL RL/VDI, VDE of soortgelijke geldende regelingen toegestaan. Afwijkingen ten gevolge van technisch noodzakelijke wijzigingen blijven uitdrukkelijk voorbehouden.
(c) Partijen zijn het erover eens dat alle informatie, know how etc. bedrijfsgeheim van Baumüller is (paragraaf 17 UWG). Derden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baumüller geen kennis nemen van deze informaties, documenten, know how etc. Dat geldt in het bijzonder ook indien partijen een zakelijk geschil hebben.

3. Prijzen

Leveranties worden uitsluitend op aanwijzing en op kosten van de afnemer verpakt, verzonden en verzekerd (ook voor wat het transport betreft). Eventueel verpakkingsmateriaal dat benodigd is dient door de afnemer onverwijld franco aan Baumüller te worden toegezonden. In geval een levertermijn van meer dan vier maanden wordt overeengekomen heeft Baumüller het recht om tussentijds opgetreden kostenstijgingen waaronder - niet limitatief - die voor materiaal, productie, montage, personeel, leverantie etc. dienovereenkomstig aan de afnemer door te berekenen. In dat geval gelden de door Baumüller per de leverantie dag vastgestelde prijzen als overeengekomen. In alle gevallen waarin wijzigingen noodzakelijk zijn in materiaal of uitvoering van het voorwerk van de overeenkomst omdat de afnemer de noodzakelijke gegevens daarvoor niet of niet juist of onvolledig heeft verstrekt, kan Baumüller bij de uitvoering van de overeenkomst de prijsverschillen die daardoor optreden aan de afnemer berekenen ook als zulks na het afsluiten van de overeenkomst blijkt.

4. Omvang van de leverantie en levertijd

(a) De omvang van de leverantie wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijk door Baumüller bevestigde opdracht.
(b) Tot aan het verzenden van de leverantie zijn technische wijzigingen/verbeteringen (van onderschikte aard) door Baumüller zondermeer toegestaan. In het bijzonder is dat het geval indien zulke wijzigingen bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet te voorzien waren en/of op de overeengekomen leverantie een positief effect hebben. Levertijden blijken uit de tussen partijen afgesloten overeenkomsten en zijn altijd “bij benadering”. Het voldoen aan de leverantietermijn door Baumüller vooronderstelt, dat alle zakelijke/technische vragen tussen de contractspartijen zijn beantwoord en dat de afnemer aan alle zijn verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de noodzakelijke vergunning/toestemming, de tijdige betaling van de overeengekomen aanbetaling en het tijdig verstrekken van hulpmateriaal heeft voldaan. Is dit niet - geheel - het geval dan wordt de leverantietermijn automatisch verlengd totdat zulks wel het geval is.
(c) Het aanhouden van de levertijd geschiedt onder de voorwaarde dat Baumüller zelf tijdig vóór de uitvoering van de opdracht door haar toeleverancier beleverd is. Indien zulks niet het geval is dan is Baumüller van haar verplichting om de levertijd aan te houden ontslagen.
(d) Aan de levertijd is voldaan indien daarbinnen door Baumüller aan de afnemer de leverantie verzendgereed gemeld is. Indien de leverantie dient te worden afgenomen is - met uitsluiting van het geval van terechte weigering om af te nemen - de dag waarop de afnamebereidheid aan de afnemer gemeld wordt de dag van levering. In geval afname respectievelijk inontvangstneming van de leverantie vertraagd wordt door een omstandigheid die de afnemer of derden aan diens zijde toe te rekenen valt worden aan de afnemer te beginnen ‚‚n maand na de melding van gereedheid tot verzending respectievelijk tot afname de door de vertraging ontstane kosten doorberekend (waaronder, niet limitatief, opslag- en verzekeringskosten).
(e) In geval de levertijd niet kan worden aangehouden op grond van force majeure (waaronder, niet limitatief opgesomd, oproer, oorlog, terroristische acties, staking, ontbreken van grondstoffen, blokkades, technische bedrijfsstoringen en alle gebeurtenissen die buiten de invloed van Baumüller liggen), dan wordt de levertijd verlengd tot tenminste vier weken na het moment waarop de belemmerde gebeurtenissen zijn opgeheven. Begin en einde van dergelijke gebeurtenissen deelt Baumüller onverwijld aan de afnemer mede. Indien de gebeurtenis(sen) die tot force majeure leiden meer dan redelijke termijn voortduren dan wel indien Baumüller zonder eigen schuld door haar toeleveranciers niet - tijdig - beleverd wordt heeft Baumüller het recht om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden zonder dat de afnemer als gevolg daarvan enige aanspraak, welke aard ook en hoe ook genaamd, jegens Baumüller kan doen geldend maken. In zulke gevallen dient Baumüller de afnemer daarvan onverwijld in kennis te stellen en indien Baumüller geheel of gedeeltelijk de overeenkomst ontbindt dienen beide partijen de reeds ontvangen prestaties aan elkander te retourneren onder uitsluiting van elke verdergaande aanspraak, irrelevant op welke grondslag en hoe ook genaamd. f. De afnemer kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien voor Baumüller de totale omvang van de leverantie voor de risico-overgang definitief onmogelijk wordt. Voorts kan de afnemer de overeenkomst opzeggen indien bij een overeengekomen leverantie de uitvoering van een deel der leverantie onmogelijk wordt en de afnemer een gerechtvaardigd belang heeft bij afwijzing van het gedeelte dat wel geleverd kan worden. Is dat laatste niet het geval dan dient de afnemer voor het wel geleverde gedeelte van de leverantie de desbetreffende prijs te betalen. Datzelfde geldt ingeval van subjectieve onmogelijkheid voor Baumüller. Aanvullend gelden de artikelen 7, 8 en 9. Verdergaande of andere aanspraken, irrelevant op welke grondslag of hoe ook genaamd heeft de afnemer niet. Indien de onmogelijkheid of subjectieve onmogelijkheid voor Baumüller om na te komen ontstaat tijdens de periode dat de afnemer in gebreke is met zijn afnameverplichting dan wel wanneer de afnemer voor deze omstandigheden geheel of in sterk overwegende mate aansprakelijk is, blijft hij verplicht tot het verrichten van de tegenprestatie.
(g) Indien Baumüller in gebreke blijft en de afnemer daardoor schade leidt heeft de afnemer recht op een pauschale schadevergoeding. Deze bedraagt voor elke week 0,5% doch in zijn totaliteit nooit meer dan 5% van de waarde van het vertraagde deel van de totale leverantie indien deze als gevolg van de vertraging niet tijdig dan wel niet overeenkomstig de overeenkomst gebruikt kan worden. Indien Baumüller in gebreke is - behoudens indien er sprake is van een wettelijk uitzonderingsgeval - en de afnemer verleent Baumüller een redelijke termijn tot nakoming die vervolgens door Baumüller niet wordt gehaald, dan heeft de afnemer het recht om binnen het kader van de wettelijke voorschriften van de overeenkomst terug te treden. Alle schade van de afnemer wegens vertraging in de leverantie of aanspraken op schadevergoeding in plaats van leverantie die boven de hier genoemde grenzen uitgaan zijn in alle gevallen van vertraagde leverantie, ook na afloop van een aan Baumüller gestelde aanvullende levertijd en met inachtneming van de beperkingen in de artikelen 7, 8 en 9 onvoorwaardelijk en onherroepelijk uitgesloten.
(h) Aanvaardbare deelleveranties zijn toegelaten en worden naar gelang hun waarde gefactureerd.

5. Risico-overgang, afname

Het risico van de leverantie gaat over op de afnemer zodra het voorwerp van de leverantie het bedrijf van Baumüller verlaten heeft en zulks geldt ook indien deelleveranties worden verricht of indien Baumüller nog andere prestaties, zoals bijvoorbeeld het betalen van de verzendingskosten of de aanlevering en de opstelling op zich genomen heeft. Indien de leverantie ter plaatse van afnemer dient te worden afgenomen geldt deze afname als het tijdstip van de risico-overgang. De afname dient onverwijld te geschieden binnen de daarvoor gestelde afnametermijn of het afnametijdstip respectievelijk na melding door Baumüller van de bereidheid tot afname. De afnemer kan de afname in geval van een nietwezenlijke tekortkoming niet weigeren. Indien de afnemer de leverantie niet binnen de hem door Baumüller gestelde redelijke termijn aanvaardt alhoewel hij daartoe verplicht is, geldt de afname alsdan als verricht en aanvaard. Indien de afname vertraagd is of achterwege blijft ten gevolge van omstandigheden die Baumüller niet aan te rekenen zijn conform artikel 9, dan gaat het risico over op de afnemer op de dag van de melding door Baumüller van de bereidheid tot verzending of afname. De afnemer verplicht zich op eigen kosten een verzekering af te sluiten die in het bijzonder de hieraan verbonden risico’s dekt.

6. Eigendomsvoorbehoud

(a) Baumüller behoudt zich het eigendom van de totale leveranties uitdrukkelijk voor tot aan de volledige betaling van de desbetreffende koopprijs en zolang totdat al hetgeen Baumüller van de afnemer te vorderen heeft op grond van de tussen deze en Baumüller bestaande zakelijke relatie door de afnemer is betaald.
(b) De afnemer heeft het recht om in het kader van een regelmatige bedrijfsuitoefening de geleverde goederen te verwerken en/of door te verkopen zolang hij jegens Baumüller niet in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. De afnemer is onmiddellijk in gebreke indien hij de betalingen heeft stopgezet. In het bijzonder geldt daarbij nog het navolgende:
i. De verwerking of omvorming van de desbetreffende goederen volgt zonder enigerlei verplichting of aansprakelijkheid voor Baumüller als fabrikant (in de zin van paragraaf 950 BGB). Door verwerking of omvorming van de desbetreffende goederen verkrijgt de afnemer daarvan niet het eigendom overeenkomstig paragraaf 950 BGB van de nieuwe zaak. Indien de desbetreffende goederen met andere goederen worden verwerkt, vermengd, verbonden, verwerft Baumüller het mede-eigendom aan de nieuwe zaak tot dat gedeelte dat de factuurwaarde van de goederen ten opzichte van de totale waarde van de nieuwe zaak uitmaakt en op het aldus ontstane medeeigendomsrecht zijn dezelfde voorschriften betreffende het eigendomsvoorbehoud van toepassing.
ii. De afnemer cedeert hierbij alle vorderingen uit een eventuele doorverkoop of een andere beschikking over de leverantie met alle daarbij behorende secundaire rechten aan Baumüller. Indien de leverantie in een andere zaak is verwerkt, met deze vermengd of samengevoegd, dan wel aard- of nagelvast is bevestigd geldt de hiervoor genoemde cessie van vorderingen door afnemer aan Baumüller tot de factuurwaarde van de leverantie. In geval de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust verwerkt, vermengd, samengevoegd dan wel vast ingebouwd zijn ontstaat voor Baumüller uit deze cessie een vorderingsrecht eerste in rang en groot gelijk aan de factuurwaarde van de door Baumüller geleverde goederen. Indien de goederen waarop het eigendomsrecht rust door de afnemer tezamen met andere niet door Baumüller geleverde goederen worden doorverkocht cedeert de afnemer hierbij een vordering eerste in rang van dat gedeelte van de vordering op de derde dat gelijk is aan de factuurwaarde van de door Baumüller geleverde goederen. Indien de afnemer zijn vorderingen in het kader van een daadwerkelijke factorovereenkomst of op andere
bedrijfsmatige wijze heeft verkocht, dan draagt de afnemer hierbij zijn vordering jegens de factormaatschappij dan wel koper der vorderingen aan Baumüller over. Indien de vordering die uit de doorverkoop voor afnemer ontstaat wordt verrekend in een rekening-courant verhouding tussen hem en zijn afnemer dan draagt de afnemer hierbij zijn vorderingen uit deze rechtsrelatie tot het bedrag van de factuurwaarde van Baumüller aan laatstgenoemde over.
iii. Baumüller aanvaardt hiermee uitdrukkelijk de hiervoor vermelde cessies.
iv. De afnemer is uitsluitend tot doorverkoop gerechtigd indien hij zich op zijn beurt de eigendom aan de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Baumüller rust voorbehoudt jegens de derde.
v. De afnemer is tot op het moment van intrekking van de toestemming daartoe door Baumüller gerechtigd om de aan Baumüller gecedeerde vorderingen te incasseren. Deze incassovolmacht eindigt van rechtswege en onmiddellijk in geval van in gebreke blijven of stopzetten van de betalingen aan de zijde van afnemer. In dat geval is Baumüller nu voor alsdan door de afnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk gevolmachtigd de cessie aan de afnemers van afnemer mede te delen en de desbetreffende vorderingen zelf te incasseren. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van Baumüller onmiddellijk een gedetailleerde opstelling te verstrekken van de aan de afnemer van diens afnemers toekomende vorderingen, tezamen met alle gegevens die voor Baumüller noodzakelijk zijn om de juistheid van de gecedeerde vorderingen te beoordelen en deze zelve te incasseren, waaronder, niet limitatief opgesomd, hun namen, adressen, hoogte van de vorderingen, factuurdata etc.
vi. Contante bedragen die uit de door afnemer aan Baumüller gecedeerde vorderingen bij afnemer binnenkomen worden door deze tot aan de overdracht aan Baumüller gesepareerd bewaard in een aparte op naam van Baumüller staande envelop in een brandkast.
vii. Alle verpandingen, overdracht tot zekerheid of zekerheidscessies van de aan Baumüller gecedeerde vorderingen zijn verboden. De afnemer verplicht zich Baumüller terstond te informeren indien derden beslagen leggen dan wel executiemaatregelen treffen.
(c) Indien de waarde van de aan Baumüller conform het voorgaande verstrekte zekerheden meer dan 20% bedraagt boven het totaalbedrag van alle uit de rechtsrelatie tussen Baumüller en de afnemer jegens deze voor Baumüller voortvloeiende vorderingen, vermeerderd met renten en kosten zal Baumüller desgewenst opstaan van het surplus van die zekerheden waarbij overigens Baumüller de keuze heeft te bepalen welke zekerheden c.q. gedeelten daarvan zij in dat geval opgeeft.
(d) Afnemer heeft een verplichting om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust voor Baumüller om niet als een goed huisvader te beheren en deze tegen gebruikelijke respectievelijk risico’s in de desbetreffende bedrijfssfeer zoals vuur, diefstal, waterschade etc. in voldoende omvang te verzekeren en verzekerd te houden en daarvoor regelmatig de premie te betalen waarvan Baumüller zich desgewenst kan vergewissen door opvragen van de polis en de premienota’s die afnemer verplicht is op eerste verzoek aan Baumüller ter inzage te verstrekken. De afnemer cedeert hierbij en draagt in eigendom aan Baumüller over alle vorderingen die hij op grond van de polis of anderszins jegens een derde mocht hebben tot een bedrag gelijk aan het totaal van alle vorderingen van Baumüller jegens afnemer dat uit der partijen rechtsrelatie voortvloeit. Baumüller aanvaardt hierbij deze cessie en eigendomsoverdracht.
(e) In geval van indiening van een request tot het verlenen van (voorlopige) surs‚ance van betaling, faillietverklaring, beslag op de goederen van afnemer en andere maatregelen die zijn beschikkingsbevoegdheid beperken heeft Baumüller het recht om onmiddellijk de overeenkomst ontbonden te verklaren en onmiddellijke teruggave te verlangen van al hetgeen Baumüller aan afnemer heeft geleverd. Het totaal van alle vorderingen van Baumüller jegens afnemer wordt daardoor van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken

In geval van gebreken die aan de eigen schuld van Baumüller te wijten zijn staat Baumüller voor het navolgende in, onverminderd de gelding van de artikelen 8 en 9 van deze Algemene Voorwaarden.
(a) In geval van een gebrek aan het geleverde heeft uitsluitend Baumüller de keus om gratis het geleverde dan wel de verrichte dienst te repareren c.q. te verbeteren dan wel opnieuw te leveren c.q. te verrichten indien dit gebrek binnen de verjaringstermijn aan het geleverde c.q. de verrichte dienst optreedt en voor zoverre dat gebrek reeds op het tijdstip van de risicoovergang bestond.
(b) In eerste instantie dient aan Baumüller steeds de gelegenheid te worden gegeven om de haar nuttig en/of noodzakelijke voorkomende verbeteringswerkzaamheden dan wel vervangingsleveranties te verrichten, hetgeen zal geschieden in goed overleg tussen partijen, bij gebreke waarvan Baumüller ontslagen is van elke aansprakelijkheid voor de daaruit ontstane consequenties. Slechts in dringende gevallen, te weten bij gevaar voor de bedrijfszekerheid en ter afwending van onevenredig grote schade heeft de afnemer het recht om het gebrek zelve of door een derde terstond te laten verhelpen en van Baumüller vergoeding van de daaraan verbonden kosten te verlangen, tenzij afnemer Baumüller niet terstond van het gebrek c.q. de schade op de hoogte heeft gesteld. Indien ook na twee pogingen Baumüller er niet in slaagt om het gebrek door reparatie te verhelpen geldt de reparatiepoging als mislukt. Dit geldt echter niet indien het gaat om geleverde complexe motoren/besturingen/installaties. In dat geval heeft Baumüller het recht om verdere reparatiepogingen te doen, in ieder geval tenminste nog twee pogingen. Als ook dan blijkt dat ook deze niet tot een geslaagde reparatie hebben geleid heeft afnemer, ongeacht eventuele andere aanspraken, het recht om de overeenkomst te ontbinden nadat Baumüller een redelijke termijn voor het verhelpen van het gebrek of vervanging van het geleverde heeft laten verstrijken. Indien het gaat om een gebrek van ondergeschikte aard heeft afnemer in dat geval na de mislukte reparatiepogingen het recht van vermindering op de koopprijs. In alle andere gevallen is het recht op vermindering van de koopprijs uitgesloten. Aanspraken als gevolg van gebreken bestaan verder niet bij schade die na de risico-overgang is ontstaan als gevolg van foutieve of zorgeloze behandeling, overbelasting, gebruik met ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerken, ongeschikte bouwgrond, onvoldoende regelmatig toezicht en onderhoud, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, foutieve plaats van montage, gebrek aan stabiliteit of onvoldoende waarborg voor de stroomtoevoer als ook ten gevolge van natuur- en weersinvloeden dan wel op grond van andere van buiten afkomende invloeden en evenmin als gevolg van sporadisch optredende gebreken in de software. Indien door de afnemer ingeschakelde derden aan het geleverde werkzaamheden verrichten, waaronder, niet limitatief, wijzigingen aanbrengen, reparaties verrichten etc. is Baumüller daarvoor vanzelfsprekend niet aansprakelijk en is elke garantie onmiddellijk vervallen. Datzelfde geldt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baumüller aan het geleverde veranderingen worden aangebracht.
(c) In geval een gebrek, malfunctie of storing aan de leverantie veroorzaakt wordt door of afkomstig is van respectievelijk terug te voeren is op producten die niet door Baumüller zijn geleverd is elke garantie van Baumüller vervallen en kan de afnemer generlei rechten terzake van dat gebrek jegens Baumüller doen gelden, tenzij Baumüller uitdrukkelijk en schriftelijk de compatibiliteit van haar leveranties met de desbetreffende gespecificeerde producten van derden tevoren heeft gegarandeerd.
(d) De kosten verbonden aan de reparatie c.q. vervangende leveranties met inbegrip van de verzendkosten en redelijke kosten voor uit- en inbouw draagt Baumüller indien sprake is van een gebrek waarvoor Baumüller verantwoordelijk is. Afnemer draagt alle kosten verband houdende met of noodzakelijk voor het door Baumüller verrichten van de reparaties c.q. vervangende leverantie voor zoverre deze kosten het gevolg zijn van het feit dat het geleverde aan een ander adres is geleverd, respectievelijk tussentijds naar een andere plaats is gebracht dan het adres van degene die het geleverde besteld heeft.
(e) Afnemer draagt de totale kosten van reparatie/vervangende leverantie indien blijkt dat geen gebrek aanwezig is dat Baumüller tot reparatie/vervanging verplicht. Baumüller is dan gerechtigd de prijs voor de reparatie/vervangende leverantie respectievelijk vervangende diensten vast te stellen conform paragraaf 315 ff BGB.
(f) Leverantie van gebruikte goederen geschiedt onder uitsluiting van elke garantie tenzij door de afnemer opzet dan wel grove schuld van Baumüller bewezen wordt.
(g) Alle andere aanspraken op vergoeding van schade of anderszins, hoe ook genaamd of in welke vorm ook, dan wel verder gaande aanspraken van de afnemer tegen Baumüller op grond van een gebrek zijn uitgesloten behoudens afwijkende bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

8. Rechtsgebrek/intellectuele eigendom/auteursrecht

Indien voor zoverre niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Baumüller verplicht om de leverantie in het land van de plaats van leverantie te verrichten vrij van rechten van derden voortvloeiende uit het intellectuele eigendom/auteursrecht. Indien en voor zoverre een derde op grond van inbreuk op dergelijke rechten tegen de afnemer terzake van door Baumüller conform de geleverde en door afnemer conform de overeenkomst gebruikte leveranties jegens de afnemer een vordering instelt geldt het navolgende:
(a) Ter uitsluitende keuze van Baumüller zal zij op eigen kosten hetzij bewerkstelligen dat voor de leverantie/dienst een gebruiksrecht wordt afgegeven, hetzij deze zo wijzigen dat geen rechten van derden meer geschonden worden dan wel de leverantie/dienst vervangen. Indien dit voor Baumüller niet op redelijke voorwaarden mogelijk is heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel vermindering van de koopprijs te verlangen conform de wettelijke bepalingen.
(b) Een eventuele verplichting tot schadevergoeding en de omvang daarvan worden limitatief geregeld in de artikelen 8 en 9. De daarin vervatte verplichtingen voor Baumüller tot eventuele schadevergoeding bestaan slechts dan, indien de afnemer Baumüller betreffende de door derden gemaakte aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt, jegens deze derde geen erkenning van enige inbreuk doet en zorg draagt dat voor Baumüller alle verweermiddelen voorbehouden blijven. Indien de afnemer het gebruik van de leverantie op grond van een verplichting tot beperking van de schade of andere zwaarwegende omstandigheid staakt is hij verplicht om de derde er op te wijzen dat de staking van het gebruik geen erkentenis inhoudt van de door de derde beweerde inbreuk op diens rechten en is de afnemer tevens verplicht om Baumüller daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
(c) Elke aanspraak van welke aard ook van afnemer is uitgesloten indien en voor zoverre de inbreuk op het recht van derde aan hem zelf te wijten is, het gevolg is van speciale door afnemer verstrekte specificaties, dan wel van een voor Baumüller niet voorzienbare wijze van gebruik of van een wijziging of verandering van het geleverde dan wel gebruik in combinatie met niet door Baumüller geleverde goederen.
(d) In geval van een overtreding van één van de in dit artikel genoemde rechten van derden beperken de aanspraken van afnemer jegens Baumüller zich tot hetgeen in dit artikel is geregeld en gelden aanvullend de bepalingen van de artikelen 7 en 8 van deze voorwaarden.
(e) Verdergaande aanspraken, irrelevant van welke aard en hoe ook genaamd dan in dit artikel genoemd zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Aansprakelijkheid (schadevergoeding/kosten)

(a) Indien het geleverde door de afnemer niet conform de overeenkomst gebruikt kan worden als gevolg van schuld van Baumüller bij de samenstelling, productie, offerten, adviezen of door niet vervulling van andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (waaronder - indien aan de orde - gebrekkige of onjuiste bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften) geldt met uitsluiting van elke andere verdergaande aanspraak, irrelevant welke en hoe ook genaamd, de regeling zoals in artikelen 7 en 8 van deze leveringsvoorwaarden vervat.Voor schade die niet aan het geleverde zelve is ontstaan alsmede voor aanspraken op schadevergoeding/vervangingskosten etc. irrelevant op welke grondslag en hoe ook genaamd, in het bijzonder ten gevolge van in gebreke blijven, op grond van de paragrafen 280, 286 BGB, onmogelijkheid, andersoortige niet-nakoming van verplichtingen, onrechtmatige daad etc. is Baumüller niet aansprakelijk. Dat geldt echter niet indien de aanspraak van de afnemer berust op:
i. Dood, lichamelijke verwonding of aantasting van de gezondheid;
ii. Opzet of grove schuld van de eigenaar/organen of managers;
iii. Grove nalatigheid bij de vervulling van essentiële verplichtingen uit de overeenkomst door niet-leidinggevende employees;
iv. Gebreken die verzwegen zijn dan wel waarvan de afwezigheid gegarandeerd werd;
v. Gebreken aan het geleverde voor zoverre deze op grond van dwingendrechtelijke wetsvoorschriften betreffende de productaansprakelijkheid voor schade aan personen of roerende of onroerende zaken tot aansprakelijkheid leiden;
vi. Indien door een employee in dienst van Baumüller een essentiële verplichting grovelijk wordt verzaakt is de maximale aansprakelijkheid van Baumüller terzake van de direct daardoor ontstane en voor Baumüller voorzienbare schade beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de leverantie van de goederen/diensten.
(b) In geval het in gebreke blijven niet betreft een gebrek aan de gekochte zaak zelve kan de afnemer zich slechts beroepen op ontbinding van de overeenkomst indien Baumüller respectievelijk haar vertegenwoordiger dan wel een door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde verwijtbaar grovelijk tekort is geschoten en overigens de wettelijke vereisten voor het ontbinden van de overeenkomst zijn vervuld. Aanspraak op schadevergoeding in dat geval is uitgesloten.
(c) Aangezien elke aansprakelijkheid voor indirecte respectievelijk gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten is, heeft de afnemer de plicht om een genoegzaam dekkende verzekeringspolis tegen productaansprakelijkheid en bedrijfsrisico’s af te sluiten en deze Baumüller schriftelijk ter inzage te geven.

10. Verjaring

Alle aanspraken van de afnemer tegen Baumüller, in het bijzonder die als gevolg van gebreken verjaren 12 maanden na de leverantie respectievelijk vanaf de dag der fictieve afname (paragraaf 640 I BGB), respectievelijk de gemelde bereidheid tot leverantie, respectievelijk de gemelde bereidheid voor de afname respectievelijk vanaf de dag dat de afnemer de aangekondigde afname weigert. Dit geldt echter niet indien het gebrek door opzet of grove nalatigheid van Baumüller of haar wettelijke vertegenwoordiger of derde die bij de uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld veroorzaakt is.

11. Gebreken

(a) De afnemer heeft de plicht het geleverde (goederen/diensten) bij (af) levering onmiddellijk te controleren en zichtbare gebreken onverwijld, echter in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de leverantie, schriftelijk aan Baumüller kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het geleverde als definitief en onvoorwaardelijk aanvaard en in orde wordt beschouwd. Niet zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking, op zijn laatst echter binnen 14 dagen na de ontdekking schriftelijk bij Baumüller te worden aangemeld. Indien afnemer binnen deze termijn van 14 dagen geen melding heeft gedaan geldt het geleverde definitief en onvoorwaardelijk als aanvaard.
(b) Afnemer stelt Baumüller in de gelegenheid om alle door deze nuttig en/of noodzakelijk geachte controles van het aangemelde gebrek uit te voeren en verstrekt daarbij aan Baumüller kosteloos en ongevraagd alle noodzakelijke technische informaties, in het bijzonder documentatie betreffende proefdraaien, duurproeven, belastingsproeven en testrapporten. Laat de afnemer zulks na dan geldt het geleverde als niet in gebreke zijnde en door de koper aanvaard. Indien afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baumüller aan het geleverde enige verandering, irrelevant van welke aard, heeft aangebracht, dan wel reparatie- of wijzigingswerkzaamheden zonder deze toestemming heeft uitgevoerd, verliest afnemer alle aanspraken op garantie.

12. Betalingen

(a) De facturen dienen te worden betaald binnen de overeengekomen termijn, echter uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur dan wel daarmee te vergelijken betalingsopstelling dan wel ontvangst van het geleverde (goederen/diensten) en wel in contanten zonder enigerlei korting of aftrek. Na afloop van de termijn van 30 dagen is de afnemer van rechtswege in gebreke. Facturen voor reparatie en testwerkzaamheden dienen onmiddellijk in contanten zonder enigerlei aftrek te worden betaald. Voor het overige geldt het hierboven staande.
(b) Bij gebreke aan tijdige betaling is zonder nadere ingebrekestelling zijdens Baumüller de afnemer vertragingsrente verschuldigd over het niet tijdig betaalde ter hoogte van 8% boven het van tijd tot tijd geldende basisrentetarief van de Europeesche Centrale Bank. De vervallen renten zijn steeds terstond opeisbaar, onverlet alle overige aanspraken van Baumüller jegens afnemer als gevolg van diens in gebreke blijven.
(c) Elk beroep van afnemer op compensatie met vorderingen zijnerzijds is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze vordering onvoorwaardelijk en schriftelijk door Baumüller is erkend dan wel bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het uitoefenen door afnemer van een eventueel terughoudingsrecht.
(d) Indien de afnemer met enige betaling in gebreke blijft, worden daardoor van rechtswege alle vorderingen van Baumüller jegens afnemer ineens en volledig opeisbaar.
(e) Baumüller heeft het recht om in afwijking van de paragrafen 366 ff BGB de van de afnemer ontvangen betalingen toe te rekenen aan andere openstaande posten zoals openstaande renten, kosten en andere facturen.

13. Intellectuele eigendom/auteursrecht

(a) Indien bij de leverantie software inbegrepen is, wordt aan afnemer een niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt om deze software in overeenstemming met de desbetreffende documentatie te installeren en gebruiken voor het geleverde en de daarbij behorende technische installaties waarvoor de software is bedoeld.
(b) Dit gebruiksrecht is beperkt tot de periode dat de afnemer rechtmatige bezitter van het geleverde is. Het gebruiksrecht houdt rechtens op te bestaan op het moment van beëindiging van het gebruik van het geleverde waarvoor de software is bedoeld. Uitdrukkelijk is het gebruiksrecht beperkt tot de geleverde goederen, technische apparatuur, besturingssystemen etcetera waarvoor conform de koopovereenkomst/daarbij afgesproken specificaties de software ingezet moet worden. Overdracht van het gebruiksrecht is aan afnemer uitsluitend toegestaan bij gelijktijdige overdracht van de geleverde zaken waarvoor de software is bedoeld. Daarbij moeten de hier overeengekomen voorwaarden middels een kettingbeding worden doorgegeven. In dat geval houdt het gebruiksrecht voor afnemer op te bestaan.
(c) De afnemer mag de software uitsluitend gebruiken in de wettelijk toegestane omvang (paragraaf 69A ff UrhG) en de software binnen de grenzen van deze wet vermenigvuldigen, bewerken en overzetten van objectcode op broncode. Het is afnemer verboden om gegevens van fabrikanten, in het bijzonder copyright-aanduidingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baumüller te verwijderen of te wijzigen. Uitbreiding van de hierbij gegeven licentie betreffende plaats van uitoefening, aantal gebruikte systemen, aantal werkplaatsen/machines en het uitgeven van gebruiksrechten van deze software irrelevant op welke wijze en met inbegrip van onder-licenties zijn aan afnemer uitdrukkelijk verboden.
Een uitbreiding van de licentie wordt ter beoordeling van Baumüller door haar bij wege van bijzondere schriftelijke overeenkomst tegen een nader overeen te komen vergoeding verleend.
(d) In geval van overtreding van enige bepaling van dit artikel verbeurt afnemer een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,-- per overtreding en per dag, onverlet het recht van Baumüller om aanspraak te maken op vergoeding van alle voor haar ontstane schade, bijvoorbeeld voortvloeiende uit gederfde winst aan licentievergoedingen.

AANVULLENDE BEPALINGEN INDIEN OOK - OF UITSLUITEND - REPARATIES OVEREENGEKOMEN ZIJN

14. Pandrecht bij reparaties/eigendomsvoorbehoud

(a) Voorafgaande aan een reparatie kan een bindende kostenbegroting (KB) worden verlangd. Met het opstellen van een KB gemoeide kosten dienen aan Baumüller te worden vergoed indien het niet tot het afsluiten van een reparatie-overeenkomst komt. Indien bij de uitvoering van de reparatie de in de KB genoemde bedragen met meer dan 20% dreigen te worden overschreden dient daarover door beide partijen een nadere overeenkomst te worden afgesloten. De tot op dat moment verrichte reparaties dienen door afnemer te worden betaald.
(b) Terzake van de uit de reparatie voortvloeiende vorderingen van Baumüller wordt op de roerende zaken die ter reparatie in haar bezit komen bij binnenkomst een retentierecht en een pandrecht gevestigd.
(c) Indien ter reparatie aangeboden goederen niet binnen zes weken na gereedmelding daarvan door Baumüller door afnemer worden afgehaald of in geval van hun verzending de afname daarvan wordt geweigerd is Baumüller niet aansprakelijk voor enige schade, beschadiging of verlies, irrelevant van welke aard en hoe ook veroorzaakt, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Baumüller. Na afloop van de periode van zes weken kan Baumüller de afnemer schriftelijk sommeren tot betaling van het totaal verschuldigde bedrag met kennisgeving dat bij gebreke van betaling van dat bedrag binnen één maand nadien Baumüller het recht heeft om conform de wettelijke bepalingen van het overeengekomen pandrecht vrijelijk over de haar ter beschikking gestelde goederen te beschikken. Deze sommatie is voor Baumüller overbodig indien de verblijfplaats van de opdrachtgever onbekend is.

IN GEVAL TEVENS OPSTELLING EN/OF MONTAGE EN/OF AFNAME OVEREENGEKOMEN ZIJN GELDEN AANVULLEND DE NAVOLGENDE BEPALINGEN

15. Opstelling en montage

(a) De controle voor wat betreft de specificaties die gelden voor de afname van hetgeen geleverd dient te worden vinden plaats bij Baumüller. De kosten van deze controles draagt de afnemer. Indien de afnemer deze controle niet laat verrichten gelden de geleverde goederen bij het verlaten van het bedrijf van Baumüller als conform overeenkomst geleverd en door afnemer goedgekeurd.
(b) De afnemer is verplicht om de geleverde goederen onverwijld na melding van Baumüller dat deze voor afname gereed zijn daadwerkelijk af te nemen. Onbetekenende gebreken geven afnemer geen recht om afname te weigeren. Indien wegens een onbetekenend gebrek afnemer de afname weigert dan wordt afname geacht te zijn verricht indien afnemer niet binnen een door Baumüller te stellen redelijke termijn alsnog meewerkt aan de afname. Indien afnemer niet binnen zeven dagen onder het opgeven van specifieke en controleerbare redenen aan Baumüller aangeeft dat en waarom de aangekondigde afname respectievelijk de ontvangen goederen worden geweigerd, dan geldt de afname eveneens als rechtsgeldig verricht en door afnemer aangenomen.
(c) Eveneens geldt de contractuele prestatie als afgenomen indien de leverantie door de afnemer zelf of op zijn aanwijzing door een derde zonder de voor de afname vereiste testcontrole in gebruik wordt genomen.
(d) Aan de afname nemen de door Baumüller en de door afnemer te benoemen personen deel. Het testrapport/afnameprotocol wordt met inachtneming van de technische specificaties in een door beide partijen ondertekend rapport vastgelegd.
(e) De afnemer dient op zijn kosten en tijdig zorg te dragen voor het voltooid zijn c.q. verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om het geleverde in ontvangst te nemen, te (doen) monteren, te testen en in gebruik te stellen waaronder, niet limitatief, het voltooid zijn van alle bodem- en bouwwerken en alle andere nevenwerkzaamheden met inbegrip van de daartoe benodigde experts, hulpkrachten, bouwstoffen en werktuigen en tijdig zorg te dragen dat alle voor de montage en in bedrijfstelling benodigde materialen ter plaatse bedrijfsgereed aanwezig zijn zoals apparatuur, uitrustingen, kranen en andere inrichtingen, brandstoffen, smeeroliën, energie en water met inbegrip van alle daartoe behorende aansluitingen, verwarming, ventilatie, en tevens zorg te dragen voor de aanwezigheid op de plaats van de montage van voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimten voor de tijdens de montage te bewaren goederen voor het op de plaats van montage aanwezige montagepersoneel al die maatregelen te treffen die nuttig en/of noodzakelijk zijn ter bescherming van eigen bezit en personeel, waaronder beschermende kleding, beschermende technische constructies en al hetgeen verder noodzakelijk is om aan de plaatselijke wettelijke voorschriften te voldoen.
(f) Voor het begin van montagewerkzaamheden dient de afnemer ongevraagd alle gegevens te verstrekken omtrent de exacte positie van (verborgen) leidingen voor stroom, gas en water of andere leidingen of installaties en daaromtrent de nodige technische gegevens, tekeningen, constructie- en sterkteberekeningen te hebben verstrekt. De afnemer garandeert de juistheid van deze verstrekte gegevens jegens Baumüller en vrijwaart deze onherroepelijk en onvoorwaardelijk voor alle aanspraken terzake door derden in geval van enige onjuistheid of onvolkomenheid in deze gegevens.
(g) Voor het begin van de opbouw en montage dienen alle additionele technische toebehoren en andere noodzakelijke zaken ter plaatse van de montage aanwezig te zijn en dienen alle voorwerken zoals hierboven genoemd zodanig gereed te zijn dat de opstelling en montage conform de overeenkomst kunnen beginnen en zonder onderbreking kunnen worden voortgezet. Aanvoerwegen en de plaats van opbouw en montage dienen vlak, verhard en schoon te zijn.
(h) Indien opbouw, montage of ingebruikstelling vertraging oplopen door omstandigheden die niet aan eigen schuld van Baumüller te wijten zijn, betaalt de afnemer de kosten voor wachttijden en extra reis- en verblijfskosten van het montagepersoneel. Na afloop van de opbouw, montage of ingebruikneming, of verrichten van onderhoud dient de afnemer dat onmiddellijk aan Baumüller respectievelijk haar montagepersoneel schriftelijk mede te delen en de desbetreffende bevestiging aan Baumüller te overhandigen.
(i) Baumüller is niet aansprakelijk voor enige werkzaamheid van het door haar ingeschakelde montagepersoneel voor zoverre die werkzaamheid niet onmiddellijk betrekking heeft op het geleverde en de opbouw/montage/afname daarvan. Proef- en testwerkzaamheden aan niet door Baumüller geleverde goederen/systemen/machines/componenten/software worden door Baumüller niet verricht.
(j) Afnemer is verplicht het door Baumüller ingeschakelde montagepersoneel voorafgaande aan de uit te voeren werkzaamheden schriftelijk en mondeling volledig te informeren omtrent alle plaatselijke, wettelijke en andere regelingen betreffende de veiligheidsvoorschriften, die ter plaatse gelden en waaraan het montagepersoneel van Baumüller zich dient te houden, bij gebreke waarvan Baumüller in geen geval aansprakelijk gevolgen van welke aard ook, direct of indirect voortvloeiende uit een niet volledige voorlichting terzake van voornoemde (wettelijke) regelingen en andere veiligheidsvoorschriften.
(k) Baumüller is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (in de ruimst zin van het woord), waaronder niet limitatief bedrijfstoring, derving van inkomsten, andere onkosten etcetera, door welke oorzaak ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen dit soort schade te verzekeren.
(l) Baumüller is evenmin aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde zake of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt of die schade oplopen als gevolg van het ontstaan van schade aan andere zaken en evenmin voor schade (in welke vorm dan ook) ontstaan aan zaken of personen in dienst van afnemer.
(m) Afnemer vrijwaart Baumüller onherroepelijk en onvoorwaardelijk terzake van alle aanspraken van derde, ongeacht van welke aard, welke direct of indirect voortkomen uit, of samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden, waaronder - niet limitatief - aanspraken van derden terzake van materischade, aanspraken van medewerkers voortvloeiende uit arbeidsongevallen en aanspraken van de Belastingdienst en de uitvoeringsinstellingen (sociale verzekeringen) terzake van betaling van loonbelasting en premie sociale verzekeringen respectievelijk regres van verstrekte uitkeringen, verband houdend met de ingezette werknemers van afnemer of van derden. Afnemer dient desgewenst zelve voor een verzekering tegen dit soort schade zorg te dragen.
(n) In de gevallen waarin Baumüller ondanks het vorenstaande rechtens aansprakelijk kan worden gehouden voor opgetreden schade en verliezen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verplichting te dezer zake uit opdracht of wegens onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

16. Toepasselijk recht/plaats van vervulling/forum

(a) Op de rechtsverhouding tussen Baumüller en de afnemer van goederen/diensten en al hetgeen daarmede samenhangt bij de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het internationale koopverdrag van de UN (CISG) worden hierbij door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
(b) Plaats van betaling en leverantie is de plaats van vestiging van Baumüller. Alle uit der partijen rechtsverhouding in verband met de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende geschillen met inbegrip van geschillen omtrent betaling middels cheque of wissel zullen bij uitsluiting van iedere andere Rechter in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde Rechter van de plaats van het hoofdkantoor van Baumüller te Neurenberg in de Bondsrepubliek Duitsland. In afwijking daarvan heeft uitsluitend Baumüller het recht een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging van de afnemer.In geval van vertalingsverschillen zijn de Duitse tekst en interpretatie daarvan doorslaggevend. Op eerste verzoek zal aan afnemer gratis een exemplaar van de Duitse tekst toegezonden.

17. Overige bepalingen

De afnemer is verplicht om Baumüller te wijzen op eigenschappen die voor hem, afnemer, van essentieel belang zijn. Een gebrek in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt niet geacht aanwezig te zijn indien het daarbij gaat om een eigenschap van het geleverde die afnemer in redelijkheid daarvan niet mocht verwachten zonder Baumüller op die speciaal door hem gewenste specifieke essentiële eigenschap te hebben gewezen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle tussen hen gemaakte of te maken afspraken uitsluitend schriftelijk tot stand kunnen komen. Mondelinge (neven)afspraken bestaan niet. Zij kunnen slechts rechtsgeldig tot stand komen en in werking treden door schriftelijke bevestiging. Dit vereiste geldt tevens voor de ontheffing van deze bepaling. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden dan leidt zulks niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en verplichten partijen zich tot een vervangende bepaling of gedragsregel die zo dicht mogelijk ligt bij de nietige of vernietigbare bepaling.